پرسش و پاسخ  

سوال :

آیا بیلیچینگ آسیبی به دندان ها می زند؟

پاسخ :

سلام .در صورت رعایت بهداشت مناسب و دقیق هیچگونه تاثیر مخربی نخواهد داشت .