جرم-گیری

چند سوال برای اطلاعات درمورد بیلیچینگ

برقراری زیبایی در دندانپزشکی از ارکان اصلی به شمار میرود. عناصری که در زیبایی موثرند عبارتند از رنگ، فرم و تقارن. این مسئله کلیت داشته و در دنادانپزشکی معتقدند که لبخندی زیباست که نشان دهنده یکسری دندان های ردیف با تقارن رنگ و شکل زیبا باشد. تغییر رنگ دندان ها از دیرباز بیماران را آزرده و دندانپزشکان را جهت رفع این مشکل به تلاش واداشته است.